Regulamin zajęć regularnych

SEZON 2023/2024

 1. Organizatorem zajęć jest Michał Kwiatkowski Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Rejestracja na zajęcia regularne jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. Udział w zajęciach regularnych może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 4. Zajęcia zorganizowane są w trzymiesięczne kursy (trymestry). Na każdy trymestr obowiązuje odrębna rejestracja. W wyjątkowych przypadkach Organizator ma możliwość skrócenia trwania poszczególnych trymestrów lub zmiany ich organizacji, w tym przesunięcia zajęć, bądź zmiany ich formy na wersję online.
 5. Rejestracja na zajęcia regularne:
      a. Rejestracja na zajęcia regularne odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie www.shimsham.pl
      b. Uczestnik dokonuje zgłoszenia odrębnie na każdą z grup, zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie www.shimsham.pl
      c. Do grup Flower Power, Performance Track i Chorus Line obowiązuje audition (przesłuchanie).
      d. Na zajęcia w parach pierwszeństwo w rejestracji mają Uczestnicy zgłaszający się w parach,
      e. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danej grupie bądź dużej dysproporcji pomiędzy partnerami i partnerkami Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.
 6.  Płatności za zajęcia regularne:
  a. W celu zakończenia procesu rejestracji, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia do grupy. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie, jego rejestracja przepada.​
  b. Płatności dokonuje się za Trymest zajęć zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w sekcji płatności.
  c. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z zajęć w trakcie trwania Trymestru opłata za zajęcia nie jest zwracana.
 7. Przebieg zajęć regularnych
  a. Uczestnik biorąc udział w określonej grupie zajęciowej, nie może bez zgody prowadzących zmieniać grup w trakcie trwania Trymestru
  b. Odrabianie zajęć w innej grupie na tym samym poziomie jest możliwe po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia
  c. Na zajęciach regularnych obowiązują zmiany w parach
  d. Organizator lub prowadzący zajęcia ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach osób które, zakłócają przebieg programu, zachowują się agresywnie, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku opłata za zajęcia nie jest zwracana
  e. Organizator ma prawo wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa oraz wymagać ich przestrzegania od uczestników zajęć (m. in noszenie maseczek ochronnych)
 8.  Terminy realizacji zajęć:
      a. Zajęcia w ramach jednego kursu odbywają się raz w tygodniu, zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie https://shimsham.pl/
      b. Zajęcia w ramach sezonu 2022/2023 nie odbywają się w niżej wymienionych terminach:
          i. 01.11.2023 - 02.11.2023 – Dzień Wszystkich Świętych
          ii. 11.11.2021 – Święto Niepodległości
          iii. 24.12.2023 – 06.01.2024 – przerwa w związku ze Świętami Bożego Narodzenia
          iv. 01.04.2024 – Poniedziałek Wielkanocny,
          v. 29.04 -05.05.2024 – Majówka
          vi. 30.05.2024 – Boże Ciało
      c. Terminy trwania trymestrów:
          i. I Trymestr – 02.10.2023 – 23.12.2023
          ii. II Trymestr – 08.01.2024 – 31.03.2024
          iii. III Trymestr – 01.04.2024 – 23.06.2024
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w grafiku w trakcie trwania sezonu tanecznego.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 12. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.

Regulamin warsztatów

SEZON 2023/2024

 • Organizatorem Warsztatów jest Michał Kwiatkowski Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwany dalej „Organizatorem”)
 • Rejestracja na Warsztaty jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 • Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat (zwana dalej „Uczestnikiem”). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

 • Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie www.shimsham.pl oraz dokonanie wpłaty, o której mowa w pkt. 6, w terminie 7 dni od potwierdzenia rejestracji, lecz nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów. W przypadku braku odnotowania płatności w podanym terminie rejestracja uczestnika przepada.

 • Pierwszeństwo udziału w Warsztatach mają Uczestnicy zgłaszający się w parach.

 • Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie jego rejestracja przepada.

 • Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach: 

  - na wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów – 100 proc. wpłaconej kwoty zostanie zwrócone;

  - w terminie 7 - 14 dni przed rozpoczęciem Warsztatów – 50 proc. wpłaconej kwoty zostanie zwrócone;

  - w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem Warsztatów – wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.

 • W przypadku wyczerpania limitu miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą partnerów i partnerek Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.

 • W trakcie Warsztatów obowiązuje rotacja partnerów, chyba, że prowadzący warsztaty zdecyduje inaczej.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.

 • Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.

 • Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.