Regulamin

SEZON 2021/2022

 1. Organizatorem zajęć jest Michał Kwiatkowski Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Rejestracja na zajęcia regularne jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. Udział w zajęciach regularnych może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 4. Zajęcia zorganizowane są w trzymiesięczne kursy (trymestry). Na każdy trymestr obowiązuje odrębna rejestracja. W wyjątkowych przypadkach Organizator ma możliwość skrócenia trwania poszczególnych trymestrów lub zmiany ich organizacji, w tym przesunięcia zajęć, bądź zmiany ich formy na wersję online.
 5. Rejestracja na zajęcia regularne:
      a. Rejestracja na zajęcia regularne odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie www.shimsham.pl
      b. Uczestnik dokonuje zgłoszenia odrębnie na każdą z grup, zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie www.shimsham.pl
      c. Do grup na poziomie Master (Lindy Hop Masters, LH LifeLong Learning i Chorus Line) obowiązuje audition.
      d. Na zajęcia w parach pierwszeństwo w rejestracji mają Uczestnicy zgłaszający się w parach,
      e. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danej grupie bądź dużej dysproporcji pomiędzy partnerami i partnerkami Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.
 6.  Płatności za zajęcia regularne:
  a. W celu zakończenia procesu rejestracji, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia do grupy. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie, jego rejestracja przepada.​
  b. Płatności dokonuje się za Trymest zajęć zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w sekcji płatności.
  c. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z zajęć w trakcie trwania Trymestru opłata za zajęcia nie jest zwracana.
 7. Przebieg zajęć regularnych
  a. Uczestnik biorąc udział w określonej grupie zajęciowej, nie może bez zgody prowadzących zmieniać grup w trakcie trwania Trymestru
  b. Odrabianie zajęć w innej grupie na tym samym poziomie jest możliwe po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia
  c. Na zajęciach regularnych obowiązują zmiany w parach
  d. Organizator lub prowadzący zajęcia ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach osób które, zakłócają przebieg programu, zachowują się agresywnie, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku opłata za zajęcia nie jest zwracana
  e. Organizator ma prawo wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa oraz wymagać ich przestrzegania od uczestników zajęć (m. in noszenie maseczek ochronnych)
 8.  Terminy realizacji zajęć:
      a. Zajęcia w ramach jednego kursu odbywają się raz w tygodniu, zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie https://shimsham.pl/
      b. Zajęcia w ramach sezonu 2021/2022 nie odbywają się w niżej wymienionych terminach:
          i. 01.11.2021 – Dzień Wszystkich Świętych
          ii. 11.11.2021 – Święto Niepodległości
          iii. 24.12.2021 – 06.01.2022 – przerwa w związku ze Świętami Bożego Narodzenia
          iv. 18.04.2022 – Poniedziałek Wielkanocny
          v. 02-03.05.2022 – Majówka
          vi. 16.06.2022 – Boże Ciało
      c. Terminy trwania trymestrów:
          i. I Trymestr – 04.10.2021 – 23.12.2021
          ii. II Trymastr – 10.01.2022 – 31.03.2022
          iii. III Trymestr – 04.04.2022 – 23.06.2022
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w grafiku w trakcie trwania sezonu tanecznego.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 12. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.