Categories
Warsztaty

Swingowe warsztaty dla każdego – Regulamin uczestnictwa

REGULAMIN WARSZTATÓW
SWINGOWE WARSZTATY DLA KAŻDEGO

 1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „Swingowe warsztaty dla każdego”.
 2. Organizatorami Warsztatów jest Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwani dalej „Organizatorem”).
 3. Warsztaty zostaną przeprowadzone w DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8, 02 – 114 Warszawa.
 4. Warsztaty odbywają się w dniach 29.03.2014 r. – 30.03.2014 r.
 5. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 6. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.shimsham.pl.
 7. Ilość miejsce jest ograniczona i Organizator może odwołać rejestrację w przypadku wyczerpania miejsc. Pierwszeństwo udziału w Warsztatach mają Uczestnicy zgłaszający się w parach.
 8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą partnerów i partnerek Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 10. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 13. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
 14. Częścią warsztatów jest również nagranie filmu „I Charleston Warsaw”. Film zostanie oublikowany w internecie w szczególności na stronie www.icharlestontheworld.com. Udział w nagraniu jest dobrowolny. Rejestracja na warsztaty jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację i przetwarzanie wizerunku na potrzeby tego filmu.
 15. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.