Categories
Nieskategoryzowane

Regulamin zajęć

REGULAMIN ZAJĘĆ
1. Organizatorem zajęć jest Michał Kwiatkowski Szkoła Tańca ShimSham.pl (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.
3. Udział w zajęciach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
4. Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.shimsham.pl oraz dokonanie wpłaty, zgodnie z wytycznymi na stronie internetowej
5. Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają Uczestnicy zgłaszający się w parach.
6. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora bądź podmiatów z nim współpracujących, zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie internetowej www.shimsham.pl. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie, jego rejestracja przepada.
7. W przypadku wyczerpania limitu miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą partnerów i partnerek Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
9. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie zajęć w trakcie ich trwania.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
15. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.