Categories
Warsztaty

Regulamin uczestnictwa w warsztatach Lindy Hop

REGULAMIN WARSZTATÓW
RETRO WEEKEND Z SHIMSHAM.PL

1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „RETRO WEEKEND Z SHIMSHAM.PL”.
2. Organizatorami Warsztatów są Michał Kwiatkowski i Dom Kultury Rakowiec, filia Ośrodka Kultury Ochoty   (zwani dalej „Organizatorem”).
3. Warsztaty zostaną przeprowadzone w DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8, 02 – 114 Warszawa.
4. Warsztaty odbywają się w dniach 23.02.2013 r. – 24.02.2013 r.
5. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
6. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.shimsham.pl oraz dokonanie wpłaty, o której mowa w pkt. 8, w terminie 7 dni od potwierdzenia rejestracji wysłanego przez Organizatora na adres mailowy Uczestnika.
7. Pierwszeństwo udziału w Warsztatach mają Uczestnicy zgłaszający się w parach.
8. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie jego rejestracja przepada.
9. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach:
a) w ciągu 7 dnia od dokonania wpłaty – wpłacona kwota zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c),
b) po upływie 7 dni od dokonania wpłaty – 50 proc. wpłaconej kwoty zostanie zwrócone po potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c),
c) po 01.02.2013 – wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
10. W przypadku wyczerpania limitu miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą partnerów i partnerek Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
12. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
15. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
16. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.